Deklaracja Dostępności

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

 

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

 

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, osobą odpowiedzialną jest Marzena Lizurej, adres poczty elektronicznej dostepnosc@szpitalslaski.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 33 85 49 215. Powyższą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

1) każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji,

2) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie realizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji,

3) w przypadku, gdy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie,

4) po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A – Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy

WEJŚCIE A1 – Poziom P-1
 • Portiernia
 • Sala Konferencyjna
 • Bar – Kawiarnia
 • Kasa
 • Sklep medyczny
 • Depozyt ubrań
 • Punkt rejestracji do poradni i Izby Przyjęć
 • Izba Przyjęć
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
 • Laboratorium Analityczne

WEJŚCIE A2

 • Apteka Szpitalna
 • Centralna sterylizatornia
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Dzienny Chemioterapii
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Pracownia Badań Słuchu
 • Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG
 • Rezonans Magnetyczny
 • Punkt Krwiodawstwa

WEJŚCIE A3

 • Punkty rejestracji do poradni
 • Poradnia Chirurgii dla Dzieci
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Schorzeń Tarczycy
 • Gabinety Diagnostyczno – Zabiegowe

Informacja dot. dostępności w zakresie wymagań określonych w art. 6.pkt. 1. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Budynek posiada trzy wejścia usytuowane od ul. Chrobrego na poziomie P -1 tj.: wejście A1, wejście A2, wejście A3. Każde wejście dostępne jest z poziomu terenu, bez progów, dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim. Do wejścia A1 tzw. wejścia głównego przy portierni prowadzą drzwi otwierane automatycznie z czujnikiem ruchu. Budynek posiada również trzy wejścia usytuowane od ul. Chrobrego na poziomie P 0 tj. wejście A4, wejście A5, wejście A6, położone w tych samych ciągach komunikacyjnych co wejścia z poziomu P -1.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy), ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości wyposażone w poręcze. Komunikacja pomiędzy piętrami możliwa również schodami.

W budynku z każdego wejścia dostępne są windy:

wejście A1, wejście A4 – winda A1 i A2

wejście A2, wejście A5 – winda A5 i A6

wejście A3, wejście A6 – winda A3 i A4

Windy zatrzymują się na każdym piętrze. Klawisze w windach posiadają napisy w alfabecie Braila. Windy posiadają oznaczenie w formie wizualnej i są wyposażone w panel wyświetlający lokalizację.

W budynku z każdego wejścia jest zapewniony dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

wejście A1, wejście A4 – poziom P 1 ( przy Izbie Przyjęć)

wejście A2, wejście A5 – poziom P 1 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

wejście A3, wejście A6 – poziom 0 (Zespół Poradni Specjalistycznych)

Budynek B – Pawilon Łóżkowy

Oddziały szpitalne:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Dermatologiczny
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Rehabilitacyjny
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Blok Porodowy

Pomieszczenia administracji:

 • Zakażenia Szpitalne
 • Dział Kadr i Płac
 • Dział Zaopatrzenia (pomieszczenia magazynów szpitalnych)
 • Sekcja Aparatury Medycznej
 • Dział Higieny
 • Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • Archiwum Szpitalne
 • NFZ

Pozostałe pomieszczenia:

 • Kaplica szpitalna

Informacja dot. dostępności w zakresie wymagań określonych w art. 6.pkt. 1. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Budynek B (Pawilon Łóżkowy) jest bezpośrednio połączony z Budynkiem A korytarzem komunikacyjnym dostępnym z wejścia A1, na końcu którego znajdują się windy B1 i B2. Windy zatrzymują się na każdym piętrze, komunikacja pomiędzy piętrami możliwa również schodami. Windy posiadają oznaczenie w formie wizualnej i są wyposażone w panel wyświetlający lokalizację. Winda B1 posiada klawisze w alfabecie Braila.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze w oddziałach na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy), Ciągi komunikacyjne wyposażone w poręcze.

Do oddziałów prowadzą drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.

Na każdym oddziale znajdują się łazienki dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku funkcjonuje oznakowanie wizualne w formie tablic informacyjnych, kierunkowskazów, oznakowania wind i pomieszczeń. Oznakowanie nie posiada napisów w alfabecie Braila. Na każdym poziomie budynku można uzyskać informacje w formie głosowej od personelu oddziału.

Budynek C - Pawilon III

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – poziom 0
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Izba Przyjęć Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Oddział Chorób Zakaźnych
 • Oddział Gruźlicy i Chorób

Informacja dot. dostępności w zakresie wymagań określonych w art. 6.pkt. 1. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Budynek C jest bezpośrednio połączony z budynkiem B w miejscu w którym aktualnie zlokalizowana jest Izba Przyjęć COVID. Wejście do niej dla pacjentów znajduje się pomiędzy budynkiem B i C.

Budynek C posiada 6 wejść prowadzących do:

wejście C1 – docelowo Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

wejście C2 – punkt szczepień, Oddziały szpitalne (Oddział Obserwacyjno - Zakaźny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc),

wejście C3 – punkt szczepień, docelowo Poradnia Chorób Zakaźnych,

wejście C4 – docelowo Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych,

wejście C5 – Wejście techniczne,

wejście C6 – Wejście techniczne.

Do wejścia C1 i C6 prowadzą pochylnie.

Każde wejście dostępne jest z poziomu terenu, bez progów, dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim. Drzwi nie są otwierane automatycznie.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku dla pacjentów są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze w oddziałach na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Ciągi komunikacyjne wyposażone w poręcze.

W budynku dostępne są windy:

wejście C2 - winda C2

wejście C5 - winda C3

oraz winda techniczna - winda C1.

Windy zatrzymują się na każdym piętrze, komunikacja pomiędzy piętrami możliwa również schodami. Windy posiadają oznaczenie w formie wizualnej i są wyposażone w panel wyświetlający lokalizację. Winda nie posiadają klawiszy w alfabecie Braila.

Na każdym poziomie znajdują się łazienki dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do oddziałów prowadzą drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.

 

Budynek D

 • Oddział Nefrologiczny
 • Stacja Dializ

Budynek D to budynek wolnostojący, prowadzą do niego trzy wejścia w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi do niego podjazd przystosowany do wjazdu na wózku inwalidzkim.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze w oddziałach na jednym poziomie). Do oddziałów prowadzą drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek E

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

Budynek wolnostojący, posiadający dwa wejścia. Wejście główne przeznaczone dla pacjentów i personelu, wyposażone w pochylnię przystosowaną do wjazdu na wózku inwalidzkim.; wejście boczne do budynku przeznaczone dla personelu do którego prowadzą schody. Przestrzenie komunikacyjne w budynku przeznaczone dla pacjentów wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie).

W budynku znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek F

 • Oddział Psychiatryczny

Budynek wolnostojący z jednym wejściem głównym z barierą architektoniczną (stopnie schodów) oraz wejściem bocznym wyposażonym w podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych, w tym do wjazdu na wózku inwalidzkim

Budynek posiada cztery poziomy, do każdego prowadzą schody oraz winda. Winda nie posiada klawiszy w alfabecie Braila.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze w oddziałach na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda). Do oddziałów prowadzą drzwi o odpowiedniej szerokości dostosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek J

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Budynek wolnostojący, wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim - podjazd. Przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych - korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie.

 

Budynek H

 • Biuro kancelarii szpitala
 • Dział Księgowości
 • Dział Controllingu
 • Sekretariat
 • Dyrekcja szpitala
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Biuro Prawne
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Samodzielne Stanowisko ds. jakości i praw pacjenta

Budynek wolnostojący niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody, przestrzenie komunikacyjne w budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych – komunikacja między piętrami możliwa tylko schodami. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Budynek nie posiada łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja o rozkładzie budynków i pomieszczeń w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej:

W szpitalu zapewniono informację o rozkładzie budynków i pomieszczeń w formie wizualnej poprzez umieszczenie przy wjeździe na teren szpitala od ul. Bielskiej i ul. Chrobrego tablic informacyjnych z planem szpitala. W budynkach funkcjonuje oznakowanie wizualne w formie tablic informacyjnych, kierunkowskazów, oznakowania wind i pomieszczeń. Przy wejściu A1 oraz A3 znajduje się info kiosk z dostępem do interaktywnej mapy szpitala. Oznakowanie nie posiada napisów w alfabecie Braila. Przy wejściu A1 zlokalizowany jest posterunek ochrony, gdzie można uzyskać informację o rozkładzie pomieszczeń w formie głosowej (pracownik ochrony). Posterunek ochrony znajduje się również przy wjeździe od ul. Bielskiej.

Budynki szpitalne nie są wyposażone w pętle indukcyjne, system FM oraz IR.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Na terenie szpitala wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Wjazd od ul. Chrobrego – 8 miejsc parkingowych.

Wjazd od ul. Bielskiej – 4 miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Informacja o możliwości ewakuacji:

W budynkach szpitalnych mają zastosowanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto w budynku A i B mają zastosowanie automatyczne komunikaty dźwiękowe.

W budynku H nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób ze względu na bariery architektoniczne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona ma prawo do skorzystania na miejscu z usług tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej szpitala. Potrzebę skorzystania z usługi można również przekazać elektronicznie na adres: dostepnosc@szpitalslaski.pl lub telefonicznie 33 854 92 00 lub 33 854 92 15.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA..