SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

To jest archiwalna wersja strony z dnia 18.10.2013, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: poprawa litrówek w tekście

Szpital sporz?dza sprawozdanie finansowe na dzie? ko?cz?cy rok obrotowy, ktre to sk?ada si? z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmuj?cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyja?nienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w?asnym, rachunku przep?yww pieni??nych.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artyku?u 69 ustawy o rachunkowo?ci sk?adane jest rokrocznie do S?du Rejonowego Wydzia? KRS w Bielsku-Bia?ej.

Dla Wydzia?u Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporz?dza si? zestawienia kontrolne obejmuj?ce rachunek zyskw i strat, realizacj? planu finansowego oraz informacj? o stanie zobowi?za? i nale?no?ci.

MAJ?TEK


Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2019r.:

2019
Rzeczowe aktywa trwa?e 85 240 219,70
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu)2 025 912,90
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 71 343 146,96
urz?dzenia techniczne i maszyny 1 432 236,61
?rodki transportu 356 984,46
inne ?rodki trwa?e 3 421 331,35
?rodki trwa?e w budowie 6 660 607,42

Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2018r.:

2018
Rzeczowe aktywa trwa?e 76 756 920,35
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu)2 028 456,25
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 65 674 495,60
urz?dzenia techniczne i maszyny 1 796 835,06
?rodki transportu 180 541,39
inne ?rodki trwa?e 3 454 414,50
?rodki trwa?e w budowie 3 622 177,55

Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2017r.:

2017
Rzeczowe aktywa trwa?e 72 592 332,90
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) 2 030 999,60
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 65 844 086,87
urz?dzenia techniczne i maszyny 1 106 344,06
?rodki transportu 209 069,59
inne ?rodki trwa?e 2 752 534,39
?rodki trwa?e w budowie 649 298,39

Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2016r.:

2016
Rzeczowe aktywa trwa?e 73 961 280,46
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) 2 033 542,95
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 67 467 861,76
urz?dzenia techniczne i maszyny 1 411 587,28
?rodki transportu 126 029,05
inne ?rodki trwa?e 2 407 092,53
?rodki trwa?e w budowie 515 166,89

Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2015r.:

2015
Rzeczowe aktywa trwa?e 78 806 958,87
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) 2 036 086,30
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 69 731 657,36
urz?dzenia techniczne i maszyny 1 729 285,44
?rodki transportu 223 553,91
inne ?rodki trwa?e 4 749 273,97
?rodki trwa?e w budowie 337 101,89

Maj?tek, ktrym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2014 r.:

?rodki trwa?e, w tym:83 954 888,50 z?
grunty (w tym prawo wieczystego u?ytkowania gruntu)1 986 491,00 z?
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej70 391 361,49 z?
urz?dzenia techniczne i maszyny126 541,12 z?
?rodki transportu74 699,18 z?
inne ?rodki trwa?e7 295 268,16 z?
?rodki trwa?e w budowie4 080 527,55 z?

Opublikował: Zbigniew Wise?ka
Publikacja dnia: 30.06.2021, 13:10
Dokument oglądany razy: 447
Podpisał: Zbigniew Wise?ka
Dokument z dnia: 18.10.2013