SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, które to składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artykułu 69 ustawy o rachunkowości składane jest rokrocznie do Sądu Rejonowego - Wydział KRS w Bielsku-Białej.

Dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporządza się zestawienia kontrolne obejmujące rachunek zysków i strat, realizację planu finansowego oraz informację o stanie zobowiązań i należności.

MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2019r.:

2019
Rzeczowe aktywa trwałe 85 240 219,70
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 025 912,90
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 71 343 146,96
urządzenia techniczne i maszyny 1 432 236,61
środki transportu 356 984,46
inne środki trwale 3 421 331,35
środki trwale w budowie 6 660 607,42

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2018r.:

2018
Rzeczowe aktywa trwale 76 756 920,35
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 028 456,25
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 65 674 495,60
uprzedzenia techniczne i maszyny 1 796 835,06
środki transportu 180 541,39
inne środki trwale 3 454 414,50
środki trwale w budowie 3 622 177,55

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2017r.:

2017
Rzeczowe aktywa trwale 72 592 332,90
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 030 999,60
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 65 844 086,87
urządzenia techniczne i maszyny 1 106 344,06
środki transportu 209 069,59
inne środki trwale 2 752 534,39
środki trwale w budowie 649 298,39

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2016r.:

2016
Rzeczowe aktywa trwale 73 961 280,46
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 033 542,95
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 67 467 861,76
urządzenia techniczne i maszyny 1 411 587,28
środki transportu 126 029,05
inne środki trwale 2 407 092,53
środki trwale w budowie 515 166,89

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2015r.:

2015
Rzeczowe aktywa trwale 78 806 958,87
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 036 086,30
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 69 731 657,36
urządzenia techniczne i maszyny 1 729 285,44
środki transportu 223 553,91
inne środki trwale 4 749 273,97
środki trwale w budowie 337 101,89

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2014 r.:

środki trwale, w tym:83 954 888,50 zł
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu1 986 491,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej70 391 361,49 zł
urządzenia techniczne i maszyny126 541,12 zł
środki transportu74 699,18 zł
inne środki trwale7 295 268,16 zł
środki trwale w budowie4 080 527,55 zł

Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 31.05.2024, 11:55
Dokument oglądany razy: 50
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 18.10.2013