Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegl?danie stron
Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuj?cy Ci? dzia?. Strony BIP publikowane s? w dwch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.

Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka (dost?pna po klikni?ciu na ikonce) z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udost?pnia strony systemowe (obowi?zkowe w ka?dym BIP):

Redakcja - wykaz redaktorw BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentw
Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najcz??ciej odwiedzanych dokumentw oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentw i ich ods?on
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozosta?e informacje - zbir informacji na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie uj?tych w BIP
3. Modu? wyszukiwania
Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentw oraz opcjonalnie dokumentw archiwalnych.

4. Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
Pod g?wnym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuni?tych
Je?eli jakikolwiek dokument ma zosta? usuni?ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Uwaga: usuni?ty dokument mo?e zosta? przywrcony - je?li wi?c dokument by? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, ?e zosta? przywrcony.

Po edycji statystyki ogl?dalno?ci strony s? kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.
Opublikował: Zbigniew Wise?ka
Publikacja dnia: 30.03.2021, 09:01
Dokument oglądany razy: 548
Podpisał: Zbigniew Wise?ka
Dokument z dnia: 18.03.2021