Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko


Naczelnej Pielęgniarki


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Kandydaci na ww. stanowisko proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. 2021 poz. 430).

Oferty na konkurs w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki ZZOZ w Cieszynie” prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie ZZOZ w Cieszynie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Opublikował: Zbigniew Wise?‚ka
Publikacja dnia: 05.01.2023, 11:31
Dokument oglądany razy: 171
Podpisał: Zbigniew WiseÅ‚ka
Dokument z dnia: 03.01.2023