Charakterystyka jednostki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.01.2009, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: poprawa literówek w tekście

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Status prawny

Zesp? Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest publicznym zak?adem opieki zdrowotnej, ktrego organem tworz?cym jest Powiat Cieszy?ski.

Zesp? Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zak?adu opieki zdrowotnej na podstawie Zarz?dzenia Nr 137/97 Wojewody Bielskiego z dnia 27 pa?dziernika 1997 r. w sprawie przekszta?cenia Zespo?u Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej.


Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy dzia?a pod nazw? Zesp? Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Podmiot leczniczy u?ywa skrconej nazwy firmy: ZZOZ w Cieszynie.
 2. Siedzib? ZZOZ w Cieszynie jest Cieszyn. ZZOZ w Cieszynie obejmuje swym zasi?giem teren Powiatu Cieszy?skiego. Szpital mo?e udziela? ?wiadcze? zdrowotnych dla ludno?ci spoza obszaru dzia?ania okre?lonego wy?ej, zgodnie z zawartymi umowami i innymi obowi?zuj?cymi przepisami.


Cele i zadania podmiotu leczniczego.

 1. Podstawowe cele i zadania, rodzaj i zakres udzielanych ?wiadcze? zdrowotnych, organizacj? wewn?trzn? i gospodark? finansow? ZZOZ w Cieszynie okre?la Statut nadany przez Rad? Powiatu Cieszy?skiego.
 2. Celem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych i promocja zdrowia.
 3. Podstawowym zadaniem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie na rzecz ludno?ci obj?tej obszarem jego dzia?ania ?wiadcze? zdrowotnych s?u??cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia?ania medyczne wynikaj?ce z procesu leczenia lub odr?bnych przepisw reguluj?cych zasady wykonywania ?wiadcze?, w szczeglno?ci zwi?zanych z:
  • badaniem i porad? lekarsk?,
  • leczeniem,
  • rehabilitacj? lecznicz?,
  • opiek? nad kobiet? ci??arn? i jej p?odem, porodem, po?ogiem oraz noworodkiem,
  • opiek? nad zdrowym dzieckiem,
  • badaniem diagnostycznym,
  • piel?gnacj? chorych,
  • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  • badaniem i terapi? psychologiczn?,
  •  zapobieganiem powstawaniu urazw i chorb przez dzia?ania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  • rehabilitacj? spo?eczn? i zawodow?,
  • promocj? zdrowia.
 4. ZZOZ w Cieszynie uczestniczy w przygotowywaniu osb do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, piel?gniarskich, s?uchaczy szk? medycznych i innych zawodw w zakresie okre?lonym w odr?bnych umowach oraz przepisach. ZZOZ w Cieszynie realizuje zadania z zakresu medycyny pracy.
 5. Zadania te oraz inne zadania i ?wiadczenia zdrowotne Szpital mo?e wykonywa? na podstawie umw cywilnoprawnych lub udziela? zamwie? na ich wykonanie na zasadach okre?lonych w ustawie.


Rodzaj dzia?alno?ci leczniczej oraz zakres udzielanych ?wiadcze? zdrowotnych

ZZOZ w Cieszynie prowadzi dzia?alno?? lecznicz? poprzez:

 1. udzielanie stacjonarnych specjalistycznych ?wiadcze? zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem ?wiadcze? w ramach specjalno?ci: chirurgii, ginekologii i po?o?nictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorb zaka?nych, urologii, pulmonologii, dermatologii
 2. udzielanie ambulatoryjnych ?wiadcze? zdrowotnych w ramach:
  1. specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem ?wiadcze? w zakresie specjalno?ci: chirurgii, ginekologii i po?o?nictwa, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorb zaka?nych, urologii, dermatologii, onkologii, gru?licy i chorb p?uc, kardiologii,
  2. podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. orzecznictwo lekarskie.


Miejsce udzielania ?wiadcze? zdrowotnych

Zesp? Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi dzia?alno?? lecznicz? i udziela ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w wyodr?bnionych zak?adach leczniczych podmiotu leczniczego:

 • w Szpitalu ?l?skim w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Zespole Poradni i Pracowni Szpitala ?l?skiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Przychodni Rejonowej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 1
 • w Przychodni Rejonowej w Skoczowie przy ul. Krzywej 4.

 • Struktura organizacyjna

 • 1. Struktur? organizacyjn? ZZOZ w Cieszynie tworz?:

Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie

jednostki Pionu medycznego

jednostki Pionu finansowego

jednostki Pionu techniczno - gospodarczego

jednostki Pionu administracyjnego.

 • 2. W jednostkach organizacyjnych ZZOZ w Cieszynie wyodr?bnia si? nast?puj?ce komrki organizacyjne:
 • Oddzia?y, a w ich ramach Pododdzia?y

Pracownie

Poradnie

Zak?ady

Dzia?y

Sekcje

Samodzielne stanowiska pracy podleg?e Dyrektorowi lub Zast?pcy Dyrektora.

 • 3. Dyrektor ZZOZ w Cieszynie mo?e w drodze zarz?dzenia powo?ywa? zespo?y zadaniowe, komisje i komitety do realizacji okre?lonych celw oraz mo?e w drodze zarz?dzenia tworzy? samodzielne stanowiska pracy do realizacji okre?lonych celw.

 • Opieka zdrowotna realizowana jest w ZZOZ w Cieszynie w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Stacjonarna opieka zdrowotna ?wiadczona jest osobom, ktrych stan zdrowia uniemo?liwia leczenie ambulatoryjne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu ambulatoryjnych ?wiadcze? zapobiegawczo leczniczych.


Wykaz zak?adw leczniczych, jednostek i komrek organizacyjnych
wchodz?cych w sk?ad pionu medycznego ZZOZ w Cieszynie


I. Zak?ad leczniczy Szpital ?l?ski

I.1. Jednostka organizacyjna Szpital ?l?ski

1) Oddzia? anestezjologii i intensywnej terapii 12 ??ek Intensywnej Terapii

2) Oddzia? chirurgiczny oglny 40 ??ek

3) Oddzia? chirurgii urazowo-ortopedycznej 28 ??ek

4) Oddzia? chorb wewn?trznych 36 ??ek w tym 1 Intensywnej Opieki Medycznej

5) Oddzia? dermatologiczny 20 ??ek

6) Oddzia? dzienny chemioterapii 4 miejsca

7) Oddzia? dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i m?odzie?y 15 miejsc

8) Oddzia? geriatryczny 24 ??ka 

9) Oddzia? ginekologiczno-po?o?niczy 58 ??ek

10) Oddzia? gru?licy i chorb p?uc 33 ??ka

11) Oddzia? nefrologiczny 16 ??ek

12) Oddzia? neonatologiczny 24 ??ka, 4 inkubatory

13) Oddzia? neurologiczny 16 ??ek w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

14) Oddzia? obserwacyjno-zaka?ny 19 ??ek

15) Oddzia? okulistyczny 12 ??ek

16) Oddzia? otolaryngologiczny 16 ??ek

17) Oddzia? pediatryczny 17 ??ek, 1 inkubator

18) Oddzia? rehabilitacyjny 9 ??ek

19) Oddzia? urologiczny 18 ??ek

20) Pododdzia? rehabilitacji neurologicznej 18 ??ek

21) Pododdzia? udarowy 16 ??ek w tym 4 Intensywnej Opieki Medycznej

22) Szpitalny oddzia? ratunkowy 7 ??ek w tym 3 ??ka Intensywnej Terapii

23) Apteka szpitalna

24) Blok operacyjny

25) Centralna sterylizatornia

26) Izba Przyj??

27) Stacja dializ 13 stanowisk


I.2. Jednostka organizacyjna Centrum Zdrowia Psychicznego

1) Dzia? przyj??

2) Oddzia? dzienny psychiatryczny 12 miejsc

3) Oddzia? psychiatryczny 50 ??ek

4) Poradnia zdrowia psychicznego

5) Zesp? leczenia ?rodowiskowego


II. Zak?ad leczniczy - Zesp? Poradni i Pracowni Szpitala ?l?skiego

II.1. Jednostka organizacyjna - Zesp? Poradni Szpitala ?l?skiego

1) Poradnia alergologiczna

2) Poradnia anestezjologiczna

3) Poradnia chirurgii dla dzieci

4) Poradnia chirurgii oglnej

5) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

6) Poradnia chorb wewn?trznych

7) Poradnia chorb zaka?nych

8) Poradnia dermatologiczna

9) Poradnia diabetologiczna

10) Poradnia gastroenterologiczna

11) Poradnia geriatryczna

12) Poradnia ginekologiczno-po?o?nicza

13) Poradnia gru?licy i chorb p?uc

14) Poradnia kardiologiczna

15) Poradnia leczenia blu

16) Poradnia nefrologiczna

17) Poradnia neonatologiczna

18) Poradnia neurologiczna

19) Poradnia nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej

20) Poradnia okulistyczna

21) Poradnia onkologiczna

22) Poradnia otolaryngologiczna

23) Poradnia pediatryczna

24) Poradnia psychologiczna dla dzieci i m?odzie?y

25) Poradnia rehabilitacyjna

26) Poradnia schorze? tarczycy

27) Poradnia urologiczna

28) Poradnia wad postawy

29) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i m?odzie?y

30) Zesp? leczenia ?rodowiskowego dla dzieci i m?odzie?y

31) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I

32) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II

33) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy III

34) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy IV

35) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy V


II.2. Jednostka organizacyjna - Zak?ad Diagnostyki Obrazowej

1) Pracownia mammografii

2) Pracownia rentgenowska

3) Pracownia tomografii komputerowej

4) Pracownia USG


II.3. Komrki organizacyjne dzia?aj?ce poza jednostk? organizacyjn?

1) Pracownia bada? nieinwazyjnych uk?adu kr??enia

2) Pracownia bada? s?uchu

3) Pracownia elektrofizjologii

4) Pracownia endoskopii

5) Pracownia rehabilitacji

6) Pracownia urodynamiczna

7) Pracownia zaburze? oddychania


III. Zak?ad leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

III.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

1) Poradnia chirurgii oglnej

2) Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej

3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy


IV. Zak?ad leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

IV.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

1) Poradnia chirurgii oglnej

2) Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej

3) Poradnia neurologiczna

4) Poradnia otolaryngologiczna

5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Opublikował: Zbigniew Wise?ka
Publikacja dnia: 16.06.2021, 08:14
Dokument oglądany razy: 439
Podpisał: Zbigniew Wise?ka
Dokument z dnia: 28.01.2009