Charakterystyka jednostki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.01.2009, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodano w pozycji II.3, pkt 8) Szkoła Rodzenia

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Status prawny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Powiat Cieszyński.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Nr 137/97 Wojewody Bielskiego z dnia 27 października 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Podmiot leczniczy używa skróconej nazwy firmy: ZZOZ w Cieszynie.
 2. Siedzibą ZZOZ w Cieszynie jest Cieszyn. ZZOZ w Cieszynie obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Cieszyńskiego. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności spoza obszaru działania określonego wyżej, zgodnie z zawartymi umowami i innymi obowiązującymi przepisami.


Cele i zadania podmiotu leczniczego.

 1. Podstawowe cele i zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację wewnętrzną i gospodarkę finansową ZZOZ w Cieszynie określa Statut nadany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Celem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 3. Podstawowym zadaniem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie na rzecz ludności objętej obszarem jego działania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń, w szczególności związanych z:
  • badaniem i poradą lekarską,
  • leczeniem,
  • rehabilitacją leczniczą,
  • opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
  • opieką nad zdrowym dzieckiem,
  • badaniem diagnostycznym,
  • pielęgnacją chorych,
  • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  • badaniem i terapią psychologiczną,
  •  zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  • rehabilitacją społeczną i zawodową,
  • promocją zdrowia.
 4. ZZOZ w Cieszynie uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach. ZZOZ w Cieszynie realizuje zadania z zakresu medycyny pracy.
 5. Zadania te oraz inne zadania i świadczenia zdrowotne Szpital może wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielać zamówień na ich wykonanie na zasadach określonych w ustawie.


Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

ZZOZ w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą poprzez:

 1. udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, pulmonologii, dermatologii
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach:
  1. specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, dermatologii, onkologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii,
  2. podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. orzecznictwo lekarskie.


Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą i udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w wyodrębnionych zakładach leczniczych podmiotu leczniczego:

 • w Szpitalu Śląskim w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Zespole Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Przychodni Rejonowej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 1
 • w Przychodni Rejonowej w Skoczowie przy ul. Krzywej 4.

 • Struktura organizacyjna

 • 1. Strukturę organizacyjną ZZOZ w Cieszynie tworzą:

Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie

jednostki Pionu medycznego

jednostki Pionu finansowego

jednostki Pionu techniczno - gospodarczego

jednostki Pionu administracyjnego.

 • 2. W jednostkach organizacyjnych ZZOZ w Cieszynie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
 • Oddziały, a w ich ramach Pododdziały

Pracownie

Poradnie

Zakłady

Działy

Sekcje

Samodzielne stanowiska pracy podlegle Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora.

 • 3. Dyrektor ZZOZ w Cieszynie może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów oraz może w drodze zarządzenia tworzyć samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów.

 • Opieka zdrowotna realizowana jest w ZZOZ w Cieszynie w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Stacjonarna opieka zdrowotna świadczona jest osobom, których stan zdrowia uniemożliwia leczenie ambulatoryjne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych.


Wykaz zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych
wchodzących w skład pionu medycznego ZZOZ w Cieszynie


I. Zakład leczniczy - Szpital Śląski

I.1. Jednostka organizacyjna � Szpital Śląski

1) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - 12 łóżek Intensywnej Terapii

2) Oddział chirurgiczny ogólny - 40 łóżek

3) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 28 łóżek

4) Oddział chorób wewnętrznych - 36 łóżek - w tym 1 Intensywnej Opieki Medycznej

5) Oddział dermatologiczny - 20 łóżek

6) Oddział dzienny chemioterapii - 4 miejsca

7) Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży - 15 miejsc

8) Oddział geriatryczny - 24 łóżka 

9) Oddział ginekologiczno-położniczy - 58 łóżek

10) Oddział gruźlicy i chorób płuc - 33 łóżka

11) Oddział nefrologiczny - 16 łóżek

12) Oddział neonatologiczny - 24 łóżka, 4 inkubatory

13) Oddział neurologiczny - 16 łóżek - w tym 2 Intensywnej Opieki Medycznej

14) Oddział obserwacyjno-zakaźny - 19 łóżek

15) Oddział okulistyczny - 12 łóżek

16) Oddział otolaryngologiczny - 16 łóżek

17) Oddział pediatryczny - 17 łóżek, 1 inkubator

18) Oddział rehabilitacyjny - 9 łóżek

19) Oddział urologiczny - 18 łóżek

20) Pododdział rehabilitacji neurologicznej - 18 łóżek

21) Pododdział udarowy - 16 łóżek - w tym 4 Intensywnej Opieki Medycznej

22) Szpitalny oddział ratunkowy - 7 łóżek - w tym 3 łóżka Intensywnej Terapii

23) Apteka szpitalna

24) Blok operacyjny

25) Centralna sterylizatornia

26) Izba Przyjęć

27) Stacja dializ - 13 stanowisk


I.2. Jednostka organizacyjna - Centrum Zdrowia Psychicznego

1) Dział przyjęć

2) Oddział dzienny psychiatryczny - 37 miejsc

3) Oddział psychiatryczny - 50 łóżek

4) Poradnia zdrowia psychicznego

5) Zespół leczenia środowiskowego


I.3. Jednostka organizacyjna – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

1) Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej

2) Pracownia immunologii transfuzjologicznej z Bankiem krwi

3) Pracownia analityki ogólnej

4) Pracownia biochemii i immunochemii

5) Pracownia hematologii i koagulologii

6) Pracownia biologii molekularnej

7) Punkt pobrań materiałów do badań


II. Zakład leczniczy - Zespół Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego

II.1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego

1) Poradnia alergologiczna

2) Poradnia anestezjologiczna

3) Poradnia chirurgii dla dzieci

4) Poradnia chirurgii ogólnej

5) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

6) Poradnia chorób wewnętrznych

7) Poradnia chorób zakaźnych

8) Poradnia dermatologiczna

9) Poradnia diabetologiczna

10) Poradnia gastroenterologiczna

11) Poradnia geriatryczna

12) Poradnia ginekologiczno-położnicza

13) Poradnia gruźlicy i chorób płuc

14) Poradnia kardiologiczna

15) Poradnia leczenia bólu

16) Poradnia nefrologiczna

17) Poradnia neonatologiczna

18) Poradnia neurologiczna

19) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

20) Poradnia okulistyczna

21) Poradnia onkologiczna

22) Poradnia otolaryngologiczna

23) Poradnia pediatryczna

24) Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

25) Poradnia rehabilitacyjna

26) Poradnia schorzeń tarczycy

27) Poradnia urologiczna

28) Poradnia wad postawy

29) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

30) Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży

31) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I

32) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II

33) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy III

34) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy IV

35) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy V


II.2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej

1) Pracownia mammografii

2) Pracownia rentgenowska

3) Pracownia tomografii komputerowej

4) Pracownia USG


II.3. Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną

1) Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia

2) Pracownia badań słuchu

3) Pracownia elektrofizjologii

4) Pracownia endoskopii

5) Pracownia rehabilitacji

6) Pracownia urodynamiczna

7) Pracownia zaburzeń oddychania


III. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

III.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

1) Poradnia chirurgii ogólnej

2) Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy


IV. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

IV.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

1) Poradnia chirurgii ogólnej

2) Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

3) Poradnia neurologiczna

4) Poradnia otolaryngologiczna

5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 23.12.2022, 13:44
Dokument oglądany razy: 381
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009